Domov Podmienky používania portálu Startstop.sk (Terms of Service)

Podmienky používania portálu Startstop.sk (Terms of Service)

Ďa­ku­jeme Vám, že ste sa roz­hodli po­u­ží­vať náš Por­tál Star­tstop.sk Pre­čí­tajte si pro­sím tieto pod­mienky po­u­ží­va­nia, pre­tože náš vzťah s Vami pri po­u­ží­vaní por­tálu Star­tstop.sk sa nimi bez­výh­radne riadi (ďa­lej len „Pod­mienky“). Po­kiaľ s tý­mito Pod­mien­kami ne­sú­hla­síte ne­mô­žete Por­tál po­u­ží­vať.

1.         Úvodné usta­no­ve­nia

1.         Tieto Pod­mienky upra­vujú po­u­ží­va­nie por­tálu Star­tstop.sk – we­bo­vých strá­nok pre­vádz­ko­va­ných na in­ter­ne­to­vej do­méne Star­tstop.sk. Por­tál za­hŕňa všetky a aké­koľ­vek časti we­bo­vej stránky, jej pod­strá­nok, ich ob­sah, zdro­jové a stro­jové kódy tak ako je v akom­koľ­vek čase do­stupný a pre­vádz­ko­vaný na vyš­šie uve­de­nej do­méne (ďa­lej len „Por­tál“).

2.         Po­sky­to­va­te­ľom a pre­vádz­ko­va­te­ľom Por­tálu sme my – spo­loč­nosť Trinity Medial Group s.r.o., so síd­lom Karpatské námestie 10/A, 831 06 Bra­ti­slava, IČO: 51 683 105, za­pí­saná v Ob­chod­nom re­gis­tri Ok­res­ného súdu Bra­ti­slava I, od­diel: Sro, vložka č. 98800/B, za­lo­žená v Slo­ven­skej re­pub­like. Ak sa v týchto Pod­mien­kach po­u­žíva po­jem „Star­tstop“, „my“, „nás“ a pod. má sa tým na mysli spo­loč­nosť Trinity Medial Group s.r.o..

3.         Sú­čas­ťou Pod­mie­nok sú aj Pod­mienky ochrany sú­kro­mia a Co­okie po­licy a iné do­da­točné pod­mienky ke­dy­koľ­vek zve­rej­nené Star­tstop po­čas pre­vádzky Por­tálu, ako od­kaz v týchto Pod­mien­kach alebo iným spô­so­bom. Ak by bol roz­por me­dzi usta­no­ve­niami jed­not­li­vých pod­mie­nok uve­de­ných v pred­chá­dza­jú­cej vete tak ob­sah týchto Pod­mie­nok má pred­nosť.

4.         Ak­cep­to­va­ním týchto Pod­mie­nok a po­u­ží­va­ním Por­tálu sú­hla­síte s pod­mien­kami, ktoré sú v nich ob­sia­hnuté.

5.         Po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že ste podľa plat­ných pred­pi­sov Slo­ven­skej re­pub­liky a kra­jiny Vášho ob­čian­stva alebo re­zi­den­cie, opráv­nený s Star­tstop uzav­rieť platnú zmluvu, ktorá vzniká po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok. Ak po­u­ží­vate Por­tál ako zá­stupca inej osoby po­tom po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že ste platne a účinne opráv­nený ta­kúto osobu za­stu­po­vať. Ak po­tvr­dzu­jete tieto Pod­mienky za spo­loč­nosť, alebo inú práv­nickú osobu, po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že ste opráv­nený za ta­kýto sub­jekt uzav­rieť s Star­tstop platnú zmluvu, ktorá vzniká po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok. Po­kiaľ nie ste podľa kra­jiny Vášho ob­čian­stva alebo re­zi­den­cie pl­no­letý alebo opráv­nený s Star­tstop uzav­rieť zmluvu na zá­klade týchto Pod­mie­nok bez sú­hlasu zá­stupcu po­tom po­tvr­de­ním týchto Pod­mie­nok po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že máte sú­hlas zá­kon­ného alebo iného zá­stupcu na po­u­ží­va­nie Por­tálu a po­tvr­de­nie a ak­cep­to­va­nie týchto Pod­mie­nok. Zá­ro­veň po­tvr­dzu­jete a za­ru­ču­jete sa, že ste schopný do­dr­žia­vať a pl­niť všetky pra­vidlá, pod­mienky, po­vin­nosti, zá­väzky, vy­hlá­se­nia a zá­ruky uve­dené v týchto Pod­mien­kach.

6.         Tieto Pod­mienky pla­tia pre kaž­dého kto akým­koľ­vek spô­so­bom po­u­žíva Por­tál.

7.         Sme opráv­není tieto Pod­mienky ke­dy­koľ­vek me­niť alebo upra­vo­vať. Takto zme­nené Pod­mienky budú platné a účinné mo­men­tom ich zve­rej­ne­nia na we­bo­vej stránke prí­padne mo­bil­nej ap­li­ká­cií Por­tálu (ak bude vy­tvo­rená) a po­u­ží­va­ním Por­tálu (kaž­dým pri­hlá­se­ním sa do a po­u­ži­tím Por­tálu) vy­jad­ru­jete sú­hlas s tý­mito no­vými Pod­mien­kami. Ste po­vinný sa s no­vými Pod­mien­kami pred ďal­ším po­u­ží­va­ním Por­tálu obo­zná­miť.

8.         Po­kiaľ ne­sú­hla­síte s aký­mi­koľ­vek pod­mien­kami uve­de­nými v týchto Pod­mien­kach, po­tom Por­tál nie ste opráv­nený po­u­ží­vať a mali by ste ukon­čiť po­u­ží­va­nie Por­tálu. Váš prí­stup k Por­tálu môže byť v ta­kej si­tu­ácii za­me­dzený. Ak ste ne­spo­kojný s akou­koľ­vek čas­ťou Por­tálu alebo jej fun­kci­ona­li­tou alebo so služ­bami Star­tstop po­tom je­di­ným spô­so­bom vy­jad­re­nia ne­sú­hlasu je pre­stať Por­tál po­u­ží­vať.

9.         Usta­no­ve­nia týchto Pod­mie­nok sa v pri­me­ra­nom roz­sahu po­u­žijú aj pri po­u­ží­vaní nami vy­tvo­re­ných prog­ra­mov a ap­li­ká­cii ur­če­ných k prí­stupu na Por­tál na akých­koľ­vek za­ria­de­niach ke­dy­koľ­vek v bu­dúc­nosti.

2.         Pod­mienky po­u­ží­va­nia Por­tálu

1.         Po­u­ží­va­nie Por­tálu je možné až od 16 ro­kov veku. Ak ne­máte as­poň 16 ro­kov, ne­mô­žete Por­tál po­u­ží­vať.

2.         Ako uží­va­teľ Por­tálu sa za­vä­zu­jete

a.          ne­na­hrá­vať, ne­u­kla­dať, ne­pre­ná­šať alebo inak ší­riť pro­stred­níc­tvom Por­tálu ob­sah, ktorý po­ru­šuje práva tre­tích osôb alebo je pro­ti­právny, han­livý, urá­ža­júci, ob­scénny, pod­vodný alebo inak ne­vhodný;

b.          ne­na­hrá­vať, ne­u­kla­dať, ne­pre­ná­šať alebo inak ší­riť pro­stred­níc­tvom Por­tálu ob­sah, ktorý pro­pa­guje či už ot­vo­rene alebo skry­tou for­mou ná­si­lie a pod­ne­co­va­nie k ne­ná­visti na zá­klade po­hla­via, rasy, farby pleti, ja­zyka, ná­bo­žen­stva a viery, prí­sluš­nosti k ná­rod­nosti alebo et­nic­kej sku­pine, zbrane a stre­livo, vojnu, al­ko­hol, faj­če­nie, uží­va­nie omam­ných lá­tok, lie­kov, je­dov a pre­kur­zo­rov, ero­tický, por­no­gra­fický alebo inak ne­vhodný ob­sah (vrá­tane det­skej por­no­gra­fie) alebo ob­sah ktorý inak ohro­zuje psy­chický, fy­zický a mo­rálny vý­vin ma­lo­le­tých, alebo môže na­ru­šiť ich emo­ci­onálny stav a ich du­ševné zdra­vie;

c.          ne­na­hrá­vať, ne­u­kla­dať, ne­pre­ná­šať alebo inak ší­riť pro­stred­níc­tvom Por­tálu ob­sah ob­sa­hu­júci osobné alebo iden­ti­fi­kačné údaje inej osoby ako Vás ak ne­máte na ta­kéto po­u­ži­tie sú­hlas da­nej osoby;

d.          ne­na­hrá­vať, ne­u­kla­dať, ne­pre­ná­šať alebo inak ší­riť pro­stred­níc­tvom Por­tálu aký­koľ­vek škod­livý po­čí­ta­čový kód, sú­bory alebo prog­ramy, kto­rých úče­lom je na­ru­šiť alebo zne­mož­niť po­u­ží­va­nie Por­tálu alebo aké­ho­koľ­vek iného soft­véru alebo hard­véru;

e.          ne­na­hrá­vať, ne­u­kla­dať, ne­pre­ná­šať alebo inak ší­riť pro­stred­níc­tvom Por­tálu za­vá­dza­júce alebo fa­lošné údaje a in­for­má­cie, ktoré majú za cieľ vy­vo­lať omyl u os­tat­ných uží­va­te­ľov alebo za­kryť pô­vod pre­ná­ša­nej správy;

f.           ne­pou­ží­vať Por­tál na odo­sie­la­nie alebo ší­re­nie akej­koľ­vek formy pro­pa­gá­cie alebo re­klamy tre­tích strán alebo ich pro­duk­tov a slu­žieb (vrá­tane ich we­bo­vých strá­nok, úč­tov na so­ciál­nych sie­ťach) vrá­tane vkla­da­nia tex­tov či vo­do­tlačí do vi­deí a ob­ráz­kov, ktoré nie sú vý­slovne po­vo­lené Star­tstop alebo na odo­sie­la­nie alebo ší­re­nie ne­vy­žia­da­ných emai­lo­vých správ;

g.          ne­pou­ží­vať Por­tál akým­koľ­vek spô­so­bom na pre­vádzku alebo pro­pa­gá­ciu sú­ťaží, hier a stá­vok, po­sky­to­va­nie úve­rov, pô­ži­čiek alebo iných fi­nanč­ných pl­není, po­nuky práce, na ší­re­nie mar­ke­tin­go­vých ma­te­riá­lov, spa­mov, ho­axov, fa­loš­ných správ, pod­vo­dov alebo inak ne­vhod­ným spô­so­bom;

h.          po­u­ží­vať Por­tál vý­lučne do­vo­le­ným spô­so­bom, v sú­lade s týmto Pod­mien­kami a/alebo plat­nými práv­nymi pred­pismi Slo­ven­skej re­pub­liky;

i.            ďa­lej ne­pre­dá­vať, ne­pre­na­jí­mať, ne­pos­ky­to­vať za od­platu alebo be­z­od­platne Por­tál alebo jeho časť tre­tím oso­bám bez sú­hlasu Star­tstop (napr. ako „cloud com­pu­ting“ alebo „soft­ware as a ser­vice“) alebo právo na po­u­ží­va­nie Por­tálu ako­koľ­vek ne­za­ťa­žiť.

3.         Ako uží­va­teľ Por­tálu ne­smiete

a.          zhro­maž­ďo­vať, spra­co­vá­vať alebo inak na­kla­dať s osob­nými údajmi alebo iným ob­sa­hom pat­ria­cim Star­tstop alebo iným uží­va­te­ľom Por­tálu pre aký­koľ­vek účel;

b.          bez vý­slov­ného sú­hlasu Star­tstop po­u­ží­vať au­to­ma­tické pros­triedky a ná­stroje (ro­bo­tov) na pri­dá­va­nie ob­sahu do Por­tálu, roz­po­sie­la­nie správ os­tat­ným uží­va­te­ľom, ozna­čo­va­nie prís­pev­kov, pri­dá­va­nie ko­men­tá­rov alebo aké­koľ­vek iné au­to­ma­tické po­u­ží­va­nie Por­tálu bez ľud­ského zá­sahu uží­va­teľa;

c.          bez vý­slov­ného sú­hlasu Star­tstop po­u­ží­vať au­to­ma­tické pros­triedky a ná­stroje (ro­bo­tov) na sťa­ho­va­nie, ana­lýzu a zís­ka­va­nie úda­jov, dát a ob­sahu Por­tálu, ich trie­de­nie alebo vy­uží­va­nie inak ako v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami alebo so sú­hla­som Star­tstop s vý­nim­kou ne­ko­merč­ných in­ter­ne­to­vých vy­hľa­dá­va­čov a ne­ko­merč­ných ve­rej­ných ar­chí­vov;

d.          pri­dá­vať do Por­tálu ob­sah, ktorý ne­sú­visí s úče­lom pre­vádzky Por­tálu, najmä ne­smiete Por­tál po­ží­vať na ší­re­nie aké­ho­koľ­vek po­li­tic­kého, ide­olo­gic­kého alebo iného po­dob­ného ob­sahu;

e.          pri­dá­vať do Por­tálu ne­re­le­vantný ob­sah, opa­ko­vane pri­dá­vať rov­naký alebo po­dobný ob­sah, za­hl­co­vať a pre­ťa­žo­vať ser­very a tech­nickú in­fra­štruk­túru, na kto­rých je Por­tál pre­vádz­ko­vaný;

f.           pri­dá­vať rov­naký ob­sah do ne­vhod­ných ka­te­gó­rií alebo v rôz­nych lo­ka­li­tách alebo inak v roz­pore s po­kynmi na správne pri­dá­va­nie ob­sahu do Por­tálu;

g.          ne­o­práv­nene pri­stu­po­vať k po­čí­ta­čo­vému prog­ramu, sys­té­mom, ser­ve­rom alebo in­fra­štruk­túre Por­tálu alebo iným sys­té­mom Star­tstop alebo vy­ko­ná­vať čin­nosť, ktorá ohro­zuje pre­vádzku Por­tálu, zni­žuje jeho kva­litu alebo na­ru­šuje jeho fun­kci­ona­litu;

h.          po­kú­šať sa do Por­tálu pri­hlá­siť ako iný po­u­ží­va­teľ Por­tálu bez jeho vý­slov­ného sú­hlasu.

4.         Ne­smiete po­u­ží­vať Por­tál spô­so­bom, že na svo­jich we­bo­vých strán­kach alebo na we­bo­vých strán­kach tre­tích osôb bu­dete umiest­ňo­vať od­kazy na nie­ktoré časti Por­tálu, in­di­vi­du­álne in­ze­ráty alebo prís­pevky bez sú­hlasu Star­tstop alebo spô­so­bom, ktorý Star­tstop na ta­kýto účel ne­zria­dil.

5.         Por­tál smiete po­u­ží­vať len spô­so­bom, ktorý sme na po­u­ží­va­nie Por­tálu vy­tvo­rili za po­u­ži­tia in­ter­ne­to­vých pre­hlia­da­čov, prí­padne pro­stred­níc­tvom nami vy­tvo­re­nej mo­bil­nej ap­li­ká­cie (ak bude vy­tvo­rená). Ne­v­stu­pujte do Por­tálu inak ako pro­stred­níc­tvom na to ur­če­ných prog­ra­mov a ro­z­hraní.

6.         Po­u­ží­va­nie Por­tálu ne­smiete zne­uží­vať. Sme opráv­není po­za­sta­viť alebo zru­šiť podľa vlast­ného uvá­že­nia také po­u­ží­va­nie Por­tálu, ktoré by od­po­ro­valo týmto Pod­mien­kam alebo inak podľa nášho vlast­ného uvá­že­nia za­sa­ho­valo do pre­vádzky a po­u­ží­va­nia Por­tálu. Sme tiež opráv­není vy­ma­zať a od­strá­niť aký­koľ­vek Vami do Por­tálu po­skyt­nutý alebo na­hratý ob­sah.

7.         Pri po­u­ží­vaní Por­tálu bu­dete pri­chá­dzať do styku s ob­sa­hom pri­da­ným os­tat­nými uží­va­teľmi Por­tálu, Star­tstop nie je v žiad­nom prí­pade zod­po­vedný za pres­nosť, správ­nosť, prav­di­vosť, úpl­nosť alebo bez­peč­nosť ob­sahu pri­da­ného inými uží­va­teľmi Por­tálu. Ob­sah pri­daný os­tat­nými uží­va­teľmi Por­tálu môže byť han­livý, urá­ža­júci, ne­slušný alebo inak ne­vhodný, pri­čom týmto be­riete na ve­do­mie a sú­hla­síte s tým, že nie ste opráv­nený a ani si ne­bu­dete voči Star­tstop uplat­ňo­vať aké­koľ­vek ná­roky a od­škod­ne­nie v sú­vis­losti s ob­sa­hom pri­da­ným inými uží­va­teľmi Por­tálu alebo tre­tími stra­nami.

8.         Aké­koľ­vek re­štrik­cie uve­dené v tomto článku Pod­mie­nok pla­tia vo vše­obec­nosti ok­rem prí­pa­dov, ak je nie­ktoré po­u­ži­tie Por­tálu vý­slovne po­vo­lené vše­obecne zá­väz­nými práv­nymi pred­pismi a v ta­kom prí­pade vý­lučne v roz­sahu ta­ké­hoto zá­kon­ného po­vo­le­nia.

9.         V sú­vis­losti s po­u­ží­va­ním Por­tálu mô­žeme do jed­not­li­vých častí Por­tálu umiest­niť re­klamu tre­tích strán. Roz­sah umiest­ne­nej re­klamy sme opráv­není podľa vlast­ného uvá­že­nia me­niť a roz­ši­ro­vať. Ako uží­va­teľ Por­tálu dá­vate svoj sú­hlas s umiest­ňo­va­ním re­klamy v jed­not­li­vých čas­tiach Por­tálu.

10.      Por­tál môže vy­uží­vať aj iné služby tre­tích strán. Po­u­ží­va­nie týchto slu­žieb môže byť upra­vené v pod­mien­kach po­sky­to­va­te­ľov týchto slu­žieb.

11.      Por­tál môže ob­sa­ho­vať od­kazy na iné we­bové stránky a sú­bory. Star­tstop ne­kon­tro­luje ob­sah týchto we­bo­vých strá­nok a sú­bo­rov a nie je v žiad­nom prí­pade zod­po­vedný za ich ob­sah, služby a ma­te­riály na týchto we­bo­vých strán­kach.

3.         Pod­mienky za­lo­že­nia a ve­de­nia uží­va­teľ­ského konta

1.         Na Por­táli je možné za­lo­žiť si uží­va­teľ­ské konto. Uží­va­teľ­ské konto si mô­žete vy­tvo­riť vy­pl­ne­ním a odo­sla­ním re­gis­trač­ného for­mu­lára na Por­táli. Na vy­tvo­re­nie uží­va­teľ­ského konta mô­žete po­u­žiť aj ove­ro­va­cie služby tre­tích strán (Go­ogle+, Fa­ce­book Con­nect). Uží­va­teľ­ské konto Vám umožní po­u­ží­vať nie­ktoré ďal­šie fun­kci­ona­lity Por­tálu, prí­padne Vám umožní pri­stu­po­vať k nie­kto­rým čas­tiam Por­tálu, ktoré nie sú prí­stupné ne­za­re­gis­tro­va­ným zá­kaz­ní­kom.

2.         Ak si vy­tvo­ríte uží­va­teľ­ské konto na Por­táli, pri­hlá­se­nie bude za­bez­pe­čené Vami ur­če­ným hes­lom. Od­po­rú­čame po­u­žiť heslo, ktoré ob­sa­huje kom­bi­ná­ciu veľ­kých a ma­lých pís­men, čís­lic a iných zna­kov ne­pri­ra­di­teľ­ných k Va­šej osobe alebo Vášmu kontu.

3.         Vy­tvo­re­ním zá­kaz­níc­keho konta sú­hla­síte a bu­dete zod­po­vedný:

a.          za po­skyt­nu­tie ak­tu­ál­nych, pres­ných a úpl­ných in­for­má­cii vy­ža­do­va­ných pri re­gis­trá­cii;

b.          za za­cho­vá­va­nie pres­nosti, úpl­nosti a ak­tu­ál­nosti po­skyt­nu­tých in­for­má­cii;

c.          za vy­ko­ná­va­nie všet­kých opat­rení k za­bez­pe­če­niu ochrany Vášho hesla a konta.

4.         Po­kiaľ v rámci po­u­ží­va­nia Por­tálu umož­níte tre­tím oso­bám vy­uží­vať Por­tál pro­stred­níc­tvom Vášho konta, zod­po­ve­dáte za to, že ta­kéto tre­tie osoby sa budú pri po­u­ží­vaní Por­tálu ria­diť tý­mito Pod­mien­kami. Po­ru­še­nie týchto Pod­mie­nok tý­mito oso­bami sa bude po­va­žo­vať za po­ru­še­nie týchto Pod­mie­nok Vami.

5.         Ak máte po­cit alebo po­doz­re­nie, že bez­peč­nosť Vášho konta bola na­ru­šená a/alebo tre­tia osoba ne­o­práv­nene zís­kala prí­stup k Vášmu kontu, be­z­od­kladne pro­sím kon­tak­tujte Star­tstop. Star­tstop ne­zod­po­vedá za škody, ktoré Vám vzniknú v sú­vis­losti s na­ru­še­ním bez­peč­nosti Vášho konta alebo v dô­sledku toho, že tre­tia osoba ne­o­práv­nene zís­kala prí­stup k Vášmu kontu.

6.         Za­vä­zu­jete sa v ce­lom roz­sahu od­škod­niť (dá­vate týmto sľub od­škod­ne­nia) Star­tstop, jeho šta­tu­tá­rov, ria­di­te­ľov, za­mest­nan­cov, pra­cov­ní­kov, zá­stup­cov a do­dá­va­te­ľov za aké­koľ­vek straty, škody a ná­klady (vrá­tane ná­kla­dov na práv­nych zá­stup­cov), ktoré im vzniknú alebo ktoré utr­pia v sú­vis­losti s tým, že ste po­ru­šili pod­mienky týchto Pod­mie­nok.

7.         V prí­pade zru­še­nia alebo ob­me­dze­nia funkč­nosti Por­tálu v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami môže byť Vaše uží­va­teľ­ské konto za­blo­ko­vané alebo zru­šené a môže Vám byť za­me­dzený prí­stup k uží­va­teľ­skému kontu a aké­mu­koľ­vek ob­sahu konta. Star­tstop nie je po­vinný po zru­šení konta sprí­stup­niť Vám ob­sah uží­va­teľ­ského konta.

8.         Ak si že­láte svoje konto zru­šiť alebo ho vy­ma­zať kon­tak­tujte nás pro­sím na startstop@star­tstop.sk.

4.         Práva k Por­tálu a ob­sahu

1.         Vý­luč­ným vlast­ní­kom a dr­ži­te­ľom všet­kých ma­jet­ko­vých práv a os­tat­ných práv du­šev­ného vlast­níc­tva k Por­tálu a akej­koľ­vek jeho časti, ob­sahu Por­tálu, ochran­ným znám­kam a lo­gám Por­tálu je vý­lučne Star­tstop.

2.         Ak­cep­to­va­ním týchto Pod­mie­nok a po­u­ží­va­ním Por­tálu ne­na­do­bú­date aké­koľ­vek ma­jet­kové práva, li­cen­cie, sub­li­cen­cie alebo iné práva k Por­tálu (najmä nie právo upra­vo­vať, me­niť, za­sa­ho­vať do Por­tálu, spra­co­vať, adap­to­vať a vy­tvá­rať od­vo­dené diela, vy­tvá­rať kó­pie Por­tálu, Por­tál alebo jej kó­pie ďa­lej dis­tri­bu­ovať a pod.). Por­tál a všetky jeho sú­časti, vrá­tane gra­fic­kých prv­kov, ich roz­lo­že­nia, tex­tov, ro­z­hraní a iných sú­častí Por­tálu sú chrá­nené podľa práva Slo­ven­skej re­pub­liky a me­dzi­ná­rod­ných zmlúv v ob­lasti práv du­šev­ného vlast­níc­tva. Aké­koľ­vek po­u­ži­tie Por­tálu inak ako v sú­lade s tý­mito Pod­mien­kami vy­ža­duje pí­somný sú­hlas Star­tstop. Nie ste opráv­nený bez sú­hlasu Star­tstop po­u­ží­vať značky a logo Star­tstop ani po­u­ží­vať iné gra­fické prvky Por­tálu.

3.         Nie ste opráv­nený me­niť zdro­jový alebo stro­jový kód Por­tálu a sna­žiť sa o ich spätný pre­klad a ani inak za­sa­ho­vať do jej fun­kci­ona­lít. Por­tál nie je po­sky­to­vaný pod nie­kto­rou z voľne ší­ri­teľ­ných li­cen­cií (GNU GPL a iné voľne ší­ri­teľné li­cen­cie).

4.         Zod­po­ve­dáte za aký­koľ­vek ob­sah, ktorý do Por­tálu po­skyt­nete; najmä, že k ta­ké­muto ob­sahu máte právo, ktoré Vás opráv­ňuje ta­kýto ob­sah do Por­tálu na­hrať a po­skyt­núť. Všetky Vaše práva k ta­ké­muto ob­sahu zo­stá­vajú za­cho­vané (vrá­tane práv du­šev­ného vlast­níc­tva). Máme právo podľa vlast­ného uvá­že­nia pre­skú­mať aký­koľ­vek ob­sah, ktorý do Por­tálu pri­dáte.

5.         Star­tstop si vy­hra­dzuje právo vy­ma­zať z Por­tálu aký­koľ­vek ob­sah, ktorý po­ru­šuje tieto Pod­mienky, vše­obecne zá­väzné právne pred­pisy alebo je inak v roz­pore s dob­rými mravmi.

6.         Na­hra­tím alebo ulo­že­ním aké­ho­koľ­vek ob­sahu do Por­tálu ude­ľu­jete Star­tstop ne­výh­radnú, be­z­od­platnú, ča­sovo, geo­gra­ficky a vecne ne­ob­me­dzenú li­cen­ciu na po­u­ži­tie ta­ké­hoto ob­sahu akým­koľ­vek po­vo­le­ným spô­so­bom. Sú­hla­síte, že Star­tstop je opráv­nené v roz­sahu podľa pred­chá­dza­jú­cej vety li­cen­ciu po­stú­piť na tre­tiu osobu ako aj ude­liť sub­li­cen­ciu v roz­sahu podľa pred­chá­dza­jú­cej vety.

7.         Po­kiaľ ste zis­tili, že aký­koľ­vek ob­sah Por­tálu po­ru­šuje Vaše vlast­nícke práva alebo práva du­šev­ného vlast­níc­tva alebo práva osoby, ktorú ste opráv­nený za­stu­po­vať, mô­žete túto sku­toč­nosť ozná­miť Star­tstop a žia­dať Star­tstop o od­strá­ne­nie ta­ké­hoto ob­sahu z Por­tálu. Star­tstop nie je po­vinná ta­kejto žia­dosti vy­ho­vieť ak:

a.          ne­pred­lo­žíte všetky iden­ti­fi­kačné údaje Vás alebo vlast­níka alebo dr­ži­teľa práv k ob­sahu, kto­rého za­stu­pu­jete, vrá­tane kon­takt­ných úda­jov;

b.          do­sta­točne vie­ro­hodne ne­pre­uká­žete, že Vy alebo osoba, ktorú za­stu­pu­jete, je vlast­ní­kom alebo opráv­ne­ným dr­ži­te­ľom práv k ob­sahu;

c.          do­sta­točne presne ne­iden­ti­fi­ku­jete ob­sah, ktorý po­ru­šuje Vaše práva alebo práva osoby, ktorú za­stu­pu­jete a ktorý žia­date od­strá­niť alebo k nemu žia­date ob­me­dziť prí­stup;

d.          ne­pred­lo­žíte Vami pod­pí­sané vy­hlá­se­nie, že podľa Vášho naj­lep­šieho ve­do­mia ob­sah, ktorý žia­date stiah­nuť alebo ob­me­dziť po­ru­šuje práva Vás alebo práva osoby, ktorú za­stu­pu­jete a že na­hra­díte Star­tstop akú­koľ­vek škodu a ná­klady, ktoré mu vzniknú v dô­sledku toho, že vy­ho­vie Va­šej žia­dosti o stia­hnu­tie alebo ob­me­dze­nie ob­sahu;

e.          ne­pred­lo­žíte pí­somné pl­no­mo­cen­stvo alebo iný do­klad, ktorý pre­uka­zuje, že máte opráv­ne­nie za­stu­po­vať vlast­níka alebo opráv­ne­ného dr­ži­teľa práv k ta­ké­muto ob­sahu.

8.         Žia­dosti o od­strá­ne­nie ob­sahu za­sie­lajte na ad­resu na­šej spo­loč­nosti alebo na emai­lovú ad­resu startstop@star­tstop.sk.

5.         Mo­di­fi­ká­cia Por­tálu

1.         Vy­hra­dzu­jeme si právo ke­dy­koľ­vek zme­niť, do­pl­niť, po­za­sta­viť alebo ukon­čiť pre­vádz­ko­va­nie Por­tálu alebo akej­koľ­vek jeho časti. Ta­kisto si vy­hra­dzu­jeme právo pri­dať nové ob­me­dze­nia vzťa­hu­júce sa na po­u­ží­va­nie Por­tálu.

2.         Nie ste opráv­nený do­má­hať sa akých­koľ­vek ná­ro­kov, škôd, strát alebo od­škod­ne­nia voči Star­tstop v sú­vis­losti so zme­nou, do­pl­ne­ním, po­za­sta­ve­ním alebo ukon­če­ním pre­vádz­ko­va­nia Por­tálu alebo akej­koľ­vek jeho časti alebo v sú­vis­losti s Va­šim po­u­ží­va­ním Por­tálu.

6.         Zod­po­ved­nosť

1.         Star­tstop ne­pos­ky­tuje žiadne z na­sle­dov­ných zá­ruk a vy­hlá­sení:

a.          Por­tál bude po­sky­to­vaný včas, bez pre­ru­še­nia a bez chýb;

b.          Por­tál bude kom­pa­ti­bilný a bude bez vád spo­lu­pra­co­vať s iným hard­vé­rom, soft­vé­rom, sys­té­mom alebo dá­tami;

c.          chyby Por­tálu budú od­strá­nené riadne a včas;

2.         Star­tstop ne­zod­po­vedá za vady Por­tálu a ne­pos­ky­tuje zá­ruku za akosť Por­tálu (zmluvné strany vy­lu­čujú pô­sob­nosť § 562 Ob­chod­ného zá­kon­níka vo vzťahu k Por­tálu).

3.         Star­tstop Por­tál pre­vádz­kuje a po­sky­tuje v stave v akom je bez akých­koľ­vek zá­ruk a vy­hlá­sení.

4.         Star­tstop ne­zod­po­vedá za Vašu in­te­rak­ciu a ko­mu­ni­ká­ciu s inými uží­va­teľmi Por­tálu re­a­li­zo­vanú pro­stred­níc­tvom Por­tálu alebo na jej zá­klade. Aké­koľ­vek ta­kéto vzťahy me­dzi Vami a inými uží­va­teľmi Por­tálu alebo tre­tími stra­nami uro­be­nými alebo re­a­li­zo­va­nými pro­stred­níc­tvom Por­tálu alebo na jej zá­klade vzni­kajú a sú uzat­vá­rané vý­lučne me­dzi Vami a ta­ký­mito oso­bami.

5.         Star­tstop, jeho šta­tu­tári, ria­di­te­lia, za­mest­nanci, pra­cov­níci, zá­stup­co­via a do­dá­va­te­lia v žiad­nom prí­pade ne­zod­po­ve­dajú za žiadne priame, ne­priame, ná­hodné alebo ná­sledné škody (vrá­tane uš­lého zisku), po­ško­de­nia dob­rého mena alebo dát vy­plý­va­júce z po­u­ží­va­nia Por­tálu, do­stup­nosti, spo­lie­ha­nia sa na uží­va­nie, vlast­nosti a fun­kcie Por­tálu, ne­mož­nosti uží­vať Por­tál, zmeny alebo za­blo­ko­va­nia Por­tálu a to i v prí­pade, že ste nás na túto sku­toč­nosť upo­zor­nili.

6.         Star­tstop ne­ne­sie zod­po­ved­nosť za chy­bo­vosť, vý­luky alebo vý­padky Por­tálu, ktoré sú spô­so­bené chy­bo­vos­ťou, vý­lu­kami alebo vý­pad­kami Va­šich sys­té­mov, ve­rej­nej ko­mu­ni­kač­nej siete alebo do­dá­vok elek­tric­kej ener­gie.

7.         Po­kiaľ je Vám na Por­tál po­sky­to­vaná ur­čitá zá­ruka podľa prí­sluš­nej ju­ris­dik­cie v ta­kom prí­pade Vám po­sky­tu­jeme vý­lučne zá­ruku v tomto roz­sahu a v os­tat­nom roz­sahu zá­ruku vy­lu­ču­jeme.

7.         Zá­ve­rečné usta­no­ve­nia

1.         Nie ste opráv­nený pre­viesť alebo po­stú­piť aké­koľ­vek práva z týchto Pod­mie­nok na tre­tiu osobu bez sú­hlasu Star­tstop.

2.         Tieto Pod­mienky ob­sa­hujú úplnú a je­dinú do­hodu me­dzi Vami a Startstop ohľa­dom po­u­ží­va­nia Por­tálu a na­hrá­dzajú aké­koľ­vek pred­chá­dza­júce pí­somné alebo ústne do­hody alebo do­jed­na­nia me­dzi Vami a Star­tstop ohľa­dom po­u­ží­va­nia Por­tálu.

3.         Žiadne ne­u­plat­ne­nie aké­ho­koľ­vek práva alebo ná­roku podľa týchto Pod­mie­nok zo strany Star­tstop ne­zna­mená zriek­nu­tie sa alebo vzda­nie sa tohto práva a Star­tstop je opráv­nené ke­dy­koľ­vek ta­kéto právo alebo ná­rok uplat­niť.

4.         Ak by nie­ktoré usta­no­ve­nia týchto Pod­mie­nok a zmluvy uzat­vo­re­nej me­dzi Vami a Star­tstop mali byť ne­plat­nými už v čase jej uzav­re­tia, alebo ak sa stanú ne­plat­nými ne­skôr po uzav­retí zmluvy, nie je tým dot­knutá plat­nosť os­tat­ných usta­no­vení Pod­mie­nok. Na­miesto ne­plat­ných usta­no­vení Pod­mie­nok sa po­u­žijú usta­no­ve­nia Ob­čian­skeho zá­kon­níka, Ob­chod­ného zá­kon­níka, Au­tor­ského zá­kona a os­tat­ných plat­ných práv­nych pred­pi­sov Slo­ven­skej re­pub­liky, ktoré sú svo­jím ob­sa­hom a úče­lom najb­liž­šie ob­sahu a účelu.

5.         Pre do­ru­čo­va­nie elek­tro­nic­kých správ (e-mail) platí, že elek­tro­nická pí­som­nosť sa po­va­žuje za do­ru­čenú jej do­ru­če­ním do emai­lo­vej schránky ad­re­sáta. Pre do­ru­čo­va­nie pí­som­ností platí, že zá­sielka sa po­va­žuje za do­ru­čenú aj v prí­pade, ak ju ad­re­sát od­mietne pre­vziať, alebo aj v prí­pade, že si ju ad­re­sát vlast­ným za­vi­ne­ním alebo opo­me­nu­tím ne­pre­vezme. V ta­kom prí­pade sa po­va­žuje za do­ru­čenú uply­nu­tím úlož­nej doby na po­šte v trvaní podľa ur­če­nia odo­sie­la­teľa a vrá­te­ním zá­sielky odo­sie­la­te­ľovi, o čom musí odo­sie­la­teľ pre­uká­zať ne­poš­ko­dený dô­kaz. Ozná­me­nia do­ru­čo­vané pro­stred­níc­tvom do­ru­čo­va­teľa – ku­ri­ér­skej služby budú po­va­žo­vané za do­ru­čené mo­men­tom pre­vza­tia ad­re­sá­tom. V prí­pade ne­ús­peš­nosti do­ru­če­nia ku­ri­ér­skou služ­bou sa bude po­va­žo­vať za mo­ment do­ru­če­nia tretí deň po vy­ko­naní pr­vého po­kusu o do­ru­če­nie, pri­čom vy­ko­na­nie po­kusu o do­ru­če­nie sa pre­ukáže vy­hlá­se­ním do­ru­čo­va­teľa – ku­ri­ér­skej služby.

6.         Na zá­klade týchto Pod­mie­nok vzniká me­dzi Vami a Star­tstop zmluvný vzťah, ktorý sa spra­vuje práv­nym po­riad­kom Slo­ven­skej re­pub­liky. Všetky spory tý­ka­júce sa ná­ro­kov vy­plý­va­jú­cich z týchto Pod­mie­nok alebo po­u­ží­va­nia Por­tálu či sú­vi­siace s tý­mito Pod­mien­kami alebo Por­tá­lom budú vý­lučne v kom­pe­ten­cii sú­dov Slo­ven­skej re­pub­liky. Vy aj Star­tstop sú­hla­síte s tým, že ta­kéto spory budú pod­lie­hať ju­ris­dik­cii týchto sú­dov.

V prí­pade akých­koľ­vek otá­zok nás mô­žete kon­tak­to­vať na ad­rese startstop@star­tstop.sk.