PREDPLAPLATITEĽSKÁ SÚŤAŽ 2023

Aj tento rok sme si pre vás pripravili predplatiteľskú súťaž. Každý, kto si predplatí STOP / starsttstop.sk magazín na budúci rok cez našu redakciu, bude zaradený do žrebovania o tieto atraktívne ceny.

Ako si možno preplatiť STOP / Startstop.sk magazín?

E-mailom na adresu pkriz@stopmagazin.sk

Telefonicky na čísle +421 908 302 995

Vždy je potrebné uviesť

Vašu korešpondenčnú adresu, meno, priezvisko, tel. číslo, email

Pravidlá a podmienky predplatiteľskej súťaže

1. Vyhlasovateľ, Organizátor a Prevádzkovateľ predplatiteľskej súťaže „Predplatiteľská súťaž 2023, Magazínu STOP – Startstop.sk“ (ďalej len „súťaž“) vyhlasuje, organizuje a prevádzkuje spoločnosť Autostop, s.r.o., Koprivnícka 9/B, 841 02 Braislava, IČO: 41 484 469 (ďalej len „organizátor“). Predplatiteľská súťaž sa riadi výlučne len týmito Pravidlami a podmienkami súťaže (ďalej
len Pravidlá“). Výhry zabezpečujú spoločnosti tretích strán na základe vzájomnej dohody.

2. Účasť a podmienky účasti na súťaži

Fyzická osoba staršia ako 18 rokov s trvalým pobytom na území Slovenskej Republiky
Z účasti sa vylučujú zamestnanci spoločnosti organizátora a jeho dcérskych spoločností na území Slovenskej republiky, vrátane ich blízkych osôb
V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nespĺňa podmienky súťaže, výhra nebude odovzdaná. V prípade, že výhra bude
odovzdaná osobe, ktoré nespĺňa podmienky účasti, osoba je povinná vrátiť bezodkladne výhru po výzve organizátorom, alebo
uhradiť bezodkladne organizátorovi plnú hodnotu príslušnej výhry
Účasť v tejto súťaži je dobrovoľná
Organizátor si vyhradzuje právo naložiť s výhrami, ktoré si výhercovia neprevezmú, podľa svojho uváženia.
Výhry odovzdáva organizátor súťaže prostredníctvom svojich osôb a to buď osobne alebo prostredníctvom prepravnej spoločnosti, po vzájomnej dohode pričom si
o odovzdaní vypracuje Protokol o odovzdaní výhry a fotodokumentáciu z odovzdania výhry, ktorú je oprávnení zverejniť.
Účastník súťaže svojou účasťou v súťaži súčasne: a) súhlasí s pravidlami a podmienkami tejto súťaže, b) prehlasuje že má viac
ako 18 rokov c) prehlasuje, že sa oboznámil s Pravidlami a podmienkami súťaže
Osobné údaje sa nezbierajú a nespracúvajú pri tejto súťaži na žiadne účely.

3. Trvanie súťaže

Súťaž prebieha od 09.11.2022 do 15.03.2022

4. Pravidlá súťaže

Do súťaže sa možno zapojiť tak že si zákazník zakúpi ročné predplatné magazínu STOP – Startstop.sk počas doby trvania súťaže.

5. Výhry a žrebovanie

Výherné žrebovanie sa uskutoční 16.03. 2022. Výhry sú vypísané v podklade nižšie.
Výhercov bude organizátor kontaktovať telefonicky alebo mailom.
Pre vyzdvihnutie výhry budú vzájomne medzi výhercom a organizátorom poskytnuté doplňujúce informácie. Výherca pre odovzdanie výhry je povinný sa dostaviť na dohodnutý čas a miesto určené organizátorom súťaže
V prípade, ak nebude možné sa skontaktovať s výhercom, nebude možné výhru odovzdať výhercovi, výherca nebude ochotný
si osobne prevziať výhru, alebo výherca nebude schopný preukázať podmienky splnenia zapojenia sa do súťaže, výherca
stráca právo na získanie výhry
V zmysle zákona 595/2003 Z.z. o dani z príjmu podliehajú zdaneniu výhry presahujúce hodnotu 350 EUR, kedy daňová
povinnosť je na strane výhercu.
Každý účastník súťaže sa jej zúčastňuje s vedomím, že môže požadovať výhru len v rozsahu a za podmienok určených týmito
pravidlami, pričom v súlade s ustanovením paragrafu 845 Občianského zákonníka nie je možné vymáhať výhry súdnou cestou
Za žiadnu výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu
Výherca nemôže svoj nárok na výhru previesť na tretiu osobu
Lehota na prevzatia výhier je vždy 14 dní od dátumu žrebovania.

6. Osobité ustanovenia

Akákoľvek účasť na súťaži v rozpore s pravidlami alebo podmienkami súťaže bude neplatná a účastník môže byť zo súťaže
vylúčený.
Organizátor si vyhradzuje právo nakladať podľa uváženia s neodovzdanými výhrami, ktoré si výhercovia neprebrali.
Organizátor si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu cien, podmienok a pravidiel počas trvania súťaže.
V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa tejto súťaže bude rozhodnutie organizátora konečné a záväzné.
Organizátor nehradí žiadne náklady, ktoré vzniknú účastníkom alebo výhercom na ich účasti na tejto súťaži.
Súťaž nie je hazardnou hrou v zmysle zákona č. 30/2019 Z.z o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

7. Záverečné ustanovenia

Súťaž sa riadi výlučne podmienkami uvedenými v týchto Pravidlách a akékoľvek kratšie či stručné publikované pravidlá slúžia len pre informatívny účel a sú podriadené týmto Pravidlám. Tieto Pravidlá sú k dispozícii na stránke www.startstop.sk.

Zoznam a popis výhier

BMW X1 – na týždeň s plnou nádržou
 • výherca získa možnosť vyskúšať si nové BMW X1 na jeden týždeň
 • vozidlo sa bude preberať aj odovzdávať v Bratislave
Víkendový pobyt
 • vyžrebovaná bude dvojica výhercov z nich každý získa víkendový pobyt pre dve osoby v hoteli Hviezdoslav **** v Kežmarku
 • pobyt si vzájomne dohodne výherca a prevádzkovateľ hotela
Hodinky Tissot
 • vyžrebovaný bude jeden výherca ktorý získa hodinky značky Tissot, model T116.617.37.041.00
Televízor Orava
 • vyžrebovaný bude jeden výherca, ktorý získa Android SMART LED Televízor Orava v 4K rozlíšení a s uhlopriečkou 50 palcov
Palubná kamera
 • vyžrebovaný bude jeden výherca, ktorý získa palubnú kameru do auta, značky NextBase, model 622GW
Tankovacia karta Tanker
 • vyžrebovaný bude jeden výherca, ktorý získa palivovú kartu na nákup pohonných hmôt a sortimentu na sieťach čerpacích staníc Tanker v celkovej hodnote 50€
Masáže Samoi
 • budú vyžrebovaný štyria výhercovia z nich každý získa dve poukážky na 90 minútovú aromatickú olejovú masáž v prevádzke SAMOI
Slovakia Ring Motokáry
 • vyžrebovaná bude trojica výhercov, z nich každý získa jednu poukážku na jazdu na motokárach na Slovakiaringu
Slovakia Ring Kurz
 • vyžrebovaný bude jeden výherca, ktorý získa poukážku na kurz bezpečnej jazdy v centre bezpečnej jazdy v areáli Slovakiaringu
Víno Pavelka
 • vyžrebovaný bude jeden výherca, ktorý získa luxusné balenie pozostávajúce zo šiestich kusov prémiového vína
Darčekový kôš Drinkcentrum.sk
 • vyžrebovaný bude jeden výherca, ktorý získa darčekový kôš prémiového alkoholu
LEGO
 • vyžrebovaná bude trojica výhercov, z nich každý získa jednu stavebnicu LEGO Speed Champion
Nani Clinic masáž
 • vyžrebovaní bude jeden výherca, ktorý získa poukaz na relaxačnú masáž pre mužov v prevádzke Nani Clinic
Nani Clinic terapia
 • vyžrebovaní bude jeden výherca, ktorý získa poukaz na madero terapiu pre ženy v prevádzke Nani Clinic

Fotografie sú ilustračné. Vyhradzujeme si právo na zmenu pravidiel súťaže.

  [wpgdprc "By using this form you agree with the storage and handling of your data by this website."]

  - Advertisement -

  Posledné príspevky